Telefon +420 515 275 171

Email urad@valtrovice.cz

Vyhledávání

Ověřování pravosti podpisu  (legalizace)

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Požadované doklady totožnosti k ověřování listiny:

  • Státní občan ČR – občanský průkaz nebo cestovní doklad.
  • Občan členského státu EU – průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince.
  • Cizinec - průkaz o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu.

 


 

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

 

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

 

Požadované doklady k ověřování listiny:

  • Při ověřování  listiny se  předkládá pouze originál  listiny.

 


 

Placení poplatku

 

Ověřování podpisu    50,--Kč

Ověřování listiny, za každou započatou stránku formátu  A4 a menší   30,--Kč

 

 

Osvobození:

 

  1. Od poplatku je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
  2. Od poplatku jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví,ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
  3. Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

 

 

Odkazy

Mobilní aplikace

Povodňový plán 

 

Krizport - chytré blondýnky 

Pálení klestí 

Czechpoint

Fire Brno 

IDS JMK 

MAS Znojemské vinařství 

Vodárenská společnost

 Jižní morava Info

znak obce Valtrovice