Vítejte na webových stránkách obce Valtrovice

Ověřování pravosti podpisu  (legalizace)

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Požadované doklady totožnosti k ověřování listiny:

  • Státní občan ČR – občanský průkaz nebo cestovní doklad.
  • Občan členského státu EU – průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince.
  • Cizinec - průkaz o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu.


 

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Požadované doklady k ověřování listiny:

  • Při ověřování  listiny se  předkládá pouze originál  listiny.


 

Placení poplatku

Ověřování podpisu    30,--Kč

Ověřování listiny, za každou započatou stránku formátu  A4 a menší   30,--Kč

Osvobození:

  1. Od poplatku je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
  2. Od poplatku jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví,ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
  3. Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

 

banner

Turistické
informace

banner

Informace
pro občany

Odkazy

obec na web

logo PP 

 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

vinarstvi 

voda

 baner reklama jm copy

Erb patička