Telefon +420 515 275 171

Email urad@valtrovice.cz

Vyhledávání

Obecní úřad oznemuje: 

ve dnech 17.6 až 21.6.2024

obecní úřad uzvařen z důvodu čerpání dovolené.

Dne 1. června 2024 se konal na místním fotbalovém hřišti dětský den plný her a zábavy.

Přílohy ke stažení
File
Download this file (plakát 70 let (002).jpg)plakát 70 let (002).jpg

V  sobotu 11. května  2024 proběhlo ve Valtrovicích slavnostní Vítání občánků. Přivítáni byly čtyři děti: Jaroslav Habr, Daniel Covrighin, Eliáš Matocha, Patricie Zavřelová. Rodiče malé Patricie se žel ze zdravotních důvodů miminka nemohli obřadu zúčastnit.  Pan starosta všechny přítomné přivítal, větší děti měly připraveny písničky a básničky. Svým přáním přispěly i naše sudičky a poté proběhl zápis do obecní kroniky. Rodiče dostali pro miminka pamětní list, knihu i drobné hračky a maminky byly obdarovány květinou. Přejeme rodičům i všem v rodině hodně radosti, ať jejich starost a odpovědnost ve výchově je korunována neplacenou odměnou v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu. Dětem přejeme krásné radostné dětství plné lásky. Zde je část přání našich sudiček:

   A tak přeji kratičce,
   tatínkovi, mamičce,
   hlavně tomu uzlíčku,
   malinkému sluníčku.
  
   Moře lásky, štěstí dosti,
   jak v dětství, tak v dospělosti.
   Hlavně zdraví, to se ví,
   ať jej život nebolí.
     

Přeji Vašemu miminku

Vše nejlepší do vínku.

Ať roste jako z vody,

Celý život do nepohody.

Rodičům ať radost dělá,

Budoucnost ho čeká skvělá.

Celý život bez nesnází,

Ať jej  úspěch doprovází.

Miminko ať je zdravé, ať je krásné,

Všichni na něj chválu pějí.

Ať užijete si ty chvíle vzácné,

 to k narození chlapečka vám přeji.

Pámbíčkovo požehnání,
všem dost lásky na rozdání,

 ať splní se Vám ta nejtajnější přání.

 

Zábavné odpoledne pro děti se konalo 20 dubna od 15:00 hod.v kulturním domě.

V sobotu 23. března 2024 v naší obci proběhla celorepubliková akce „UKLIĎME ČESKO,“  v rámci které proběhl úklid i v naší obci Valtrovice, který se konal již poněkolikáté. Jsem rád, že se nás sešlo víc,  než před dvěma lety. Potřebné věci, pytle, rukavice jsme dostali bezplatně od organizátorů akce. Sešlo se nás 11 dospělých a 18 dětí. Rozdělili jsme se na tři skupiny a každá skupina uklidila jinou část okolí obce. Po třech hodinách hledání odpadků byly všechny pytle s odpadem  traktorem svezeny a poté v pondělí vyvezeny a skládku do Únanova. Odpadu bylo na 220 kg a několik pneumatik. Žasli jsme nad tím, co vše lidé vyhodí do přírody k lesům, podél cest a silnic a větrolamům a velice mě to mrzí. Po úklidu jsme si všichni u fotbalového hřiště opekli zasloužený špekáček a užili si odpočinek. Děti obdržely diplomy a drobnou sladkost za krásný, příkladný  přístup a výborně provedenou práci. Všem zúčastněným ještě jednou děkuji za spolupráci a těším se na další úklidovou akci v příštím roce. Budu se těšit na přibývající účastníky, kteří nám přijdou pomoci a kterým není lhostejné, jak vypadá jejich okolí. Přesto bych nejvíce ocenil, kdyby takových úklidových akcí nebylo potřeba.                                                                                                                                        Josef Sklář

Proběhlo v klubovně v neděli 24. března od 14:00 hod. Vajíčka zdobí strom u kostela.

Místní  poplatky Obce Valtrovice v roce 2024

Úhrada poplatků:

  1. Hotově na pokladně Obecního úřadu Valtrovice
  2. Převodem na bankovní účet ČSOB a.s., na číslo účtu: 190 476 527 / 0300 variabilní symbol: uveďte číslo vašeho domu
  1. Obecní systém odpadového hospodářství, dle obecně závazné vyhlášky 1/2023 od 1.1.2024

Sazba poplatku za kalendářní rok a osobu:        600,00 Kč

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku.

  1. Místní poplatek ze psů dle obecně závazné vyhlášky 2/2023 od 1. 1.2024

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za jednoho psa ........................................................................................80,00 Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...................................... 100,00 Kč
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ............................................ 50,00 Kč
  4. za druhého a každého dalšího kterým je osoba starší 65 let …………… 60,00 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 04. příslušného kalendářního roku.

Přílohy ke stažení
File
Download this file (Místní popl.2024.pdf)Místní popl.2024.pdf

 

V letošním roce se opět konala v naší obci dýňová stezka plná úkolů a překvapení pro naše děti se zakončením v místní klubovně. 

Krojované hody v naší obci 16.09.2023

 

 

V pátek 25. srpna se v naší obci mohly děti setkat s nejrůznějšími pohádkovými bytostmi. Král Hyacint v jeho království rád všechny děti uvítal a poté se děti rozběhly s hracími kartičkami  vstříc pohádkám. Večerní promítání filmu na návsi u kostela zakončilo  příjemnou atmosféru letního pátečního večera. Nyní se děti určitě těší do školních lavic a školek. Děkujeme valtrovickým maminkám. :-)

V sobotu dne 1. čevence se konala na místním fotbalovém hřišti soutěž hasičských družstev v požárním sportu,  O pohár starosty obce Valtrovice.

Zúčastnla se družstva mužů, žen i dětí z obcí Hrádek, Jaroslavcie, Hevlín, Slup a místní Valtrovická družstva.

Setkání se uskutečnilo na návsi u kostela a celebroval ji místní farář Mgr.Pavel Sobotka.

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1243, kdy v prosinci tohoto roku byla vrácena obec Walterouich králem Václavem I. zvláštní listinou farářovi Vilímovi od svatého Michala ve Znojmě (nynější jezuitský kostel). Ale už roku 1307 biskup olomoucký Jan potvrzuje kostel Valtrovický a jeho patronátní právo jeptiškám kounickým. Roku 1537 prodal císař Ferdinand I. Valtrovice se všemi statky českému vicekancléři Jiřímu Žabkovi z Limberku, který je dal zapsat roku 1542 majiteli z Jaroslavic, Vilému Kunovi z Kunštátu. Kolem roku 1560 zde nastoupilo učení Luterovo. Roku 1573 nastoupil do opatství Šebestián Freytag z Čepiroh. Roku 1597 se zde usadil pastor. Po bitvě na Bílé hoře bylo zde luteránství zakázáno. Pro nedostatek kněží, byla valtrovická fara bez faráře. Roku 1633 byly Valtrovice odkázány do Jaroslavic, roku 1665 do Hrádku. Až do roku 1781 byli obyvatelé Valtrovic nevolníky Jaroslavic a panstvu z Jaroslavic robotovali až do roku 1848. Od tohoto roku náležely Valtrovice k okresnímu úřadu, později Okresnímu soudu v Jaroslavicích a k Okresnímu hejtmanství ve Znojmě. Po první světové válce byly Valtrovice 17. prosince 1918 obsazeny českým vojskem v počtu 60 mužů, které přišlo od Slupu. Roku 1938 byly Valtrovice dle Mnichovské dohody obsazeny fašistickým hitlerovským vojskem a byly od zbytku země odtrženy až do května 1945, kdy byla obec osvobozena.

Památky v naší obci kostel, fara, škola, hřbitov

Farní kostel je zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Před deseti lety prošel kostel rekonstrukcí a v roce 2014 obdržel cenu jako nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje za 2013. Na hlavním oltáři je obraz, který maloval znojemský malíř Josef Winterhalter. Stáří kostela není známo, ale klenutí presbitária je z doby pozdní gotiky, z čehož lze usuzovat, že byl postaven koncem 12. nebo počátkem 13. století. Fara a škola byly založeny 4. března 1748 hraběnkou Marií z Althana, rozenou Pignatelli. Hřbitov mají Valtrovice již třetí. Původně byl hřbitov kolem kostela. Druhý hřbitov byl u cesty vedoucí od kapličky severně naproti prvnímu sklepu. Na tomto hřbitově se přestalo pohřbívat roku 1828. Třetí a současný hřbitov je na severní straně u silnice ze Znojma, která byla zřízena v roce 1874. Pamětní farní kniha založena farářem Ferdinandem Aichingerem z roku 1800 je k vidění v prostorách kulturního domu.

      

A nyní několik informaci z demografického vývoje obce

V roce 1880 žilo ve 101 domech 514 obyvatel z toho 511 němců a 3 češi, v roce 1900 ve 111 domech 560 obyvatel a to 557 němců a 3 češi, v roce 1921 ve 121 domech 557 obyvatel a to 536 němců a 12 čechů, jiné národnosti 9, v roce 1930 ve 144 domech 607 obyvatel z toho 598 němců, 6 čechů, jiné národnosti 3 v roce 1950 v 82 domech 296 obyvatel. V současnosti žije v obci ve 141 domech 412 obyvatel.

Naší obci se rovněž nevyhýbaly živelné pohromy a epidemie. V roce 1838 od 3 do 8 března zasáhla obec velká povodeň řeky Dyje. V témže roce zasáhlo obec  krupobití a to 30. května. Krupobití zasáhlo obec v letech 1841, 1845, 1889, 1902. Řeka Dyje způsobovala často místním usedlíkům veliké škody například roku 1853 zničila most na silnici vedoucí do Slupu dříve Čule. V letech 1888 a 1899 při tání sněhu vystoupila ze svého koryta a rozlila se až k farským zahradám nynějšímu transformátoru a pokryla pole silným nánosem písku a kamení. V roce 1842 obec postihlo velké sucho, kdy od 15. května do 24. srpna nepršelo. V roce 1843 27. července zde vypukl požár, to se opakovalo také 13. září 1852 a 20. září 1886. Roku 1831 postihla obec cholera, kdy onemocnělo během dvou dnů 100 lidí, ale zemřeli jen 3. Roku 1855 zemřeli na choleru 4 lidé.

Naše kořeny jsou velmi důležité, z historie můžeme čerpat mnoho cenných informací i pro dnešní moderní a uspěchanou dobu. Když si všimneme a porovnáme minulost se současností v oblasti územní, populační, hospodářské, dopravní, sociální a ekonomické, zjistíme, že naše obec k naší radosti aktivně roste a rozvíjí se a všichni věříme, že správným směrem. Chceme, aby tento trend pokračoval a chceme i v dnešní době pro naší obec a naše lidi to nejlepší, abychom se tu všichni cítili dobře a bezpečně.

Mgr. Luděk Lahner, starosta obce Valtrovice

Sobotní odpoledne 3.6.2023 se konal na místním fotbalovém hřišti dětský den. 

Dne 20. května 2023 proběhlo slavnostní vítání občánků. Přivítali jsme do obce tři chlapečky - Viléma, Jirku a Dominika. Zápis dětí je jednou z trvakých vzpomínek životních událostí. Přejeme všem v rodině hodně radosti, lásky i dětského úsměvu.

Odkazy

Mobilní aplikace

Povodňový plán 

 

Krizport - chytré blondýnky 

Pálení klestí 

Czechpoint

Fire Brno 

IDS JMK 

MAS Znojemské vinařství 

Vodárenská společnost

 Jižní morava Info

znak obce Valtrovice