• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg

Pro bližší informace si stáhněte Program obnovy venkova.


 

Kulturní a společenský život

V obci aktivně působí Sbor dobrovolných hasičů, Klub žen, Myslivecké sdružení Větrolam  a Sportovní klub Dynamo.

K tradičním událostem  patří v obci masopustní a lampionové průvody, pořádání dětského dne, ukončení prázdnin, krojované hody a mikulášská besídka, gratulace jubilantům a občasné akce pro seniory. Organizovány jsou nejrůznější sportovní, akce, např. soutěž o fotbalový pohár a rovněž i hasiči se zúčastňují různých soutěží v požárním klání.

Klub žen  se již několik let velkou měrou podílí na organizaci společenského a kulturního života obce.

Vítání občánků – obecní úřad pořádá vítání nových občánků starostou obce.

 


 

Knihovna

V budově obecního úřadu je umístěna obecní knihovna, ve které je občanům k dispozici asi 1600 knih nejrůznějších žánrů. V knihovně je také veřejně přístupné, bezplatné připojení k internetu. Knihovna využívá výměnného fondu s Městskou knihovou Znojmo.

 


 

Členství ve sdruženích

Obec udržuje a rozvíjí členství ve sdruženích Vodovody a kanalizace Znojmemsko, Dobrovolný svazek obcí Dyje, Moravské vinařství(MAS) Hnánice, případně se zapojí do dalších sdružení.

 


 

Občanská vybavenost

Vzhledem k tomu, že počet obyvatel obce vzrostl, začíná se projevovat deficit občanské vybavenosti zejména v oblasti volnočasových aktivit. Přirozená spádovost obce směřuje do obce Jaroslavice. Zde sídlí stavební úřad, matrika, pošta.  Policie sídlí v obci Prosiměřice. Do školy dojíždějí děti do obcí Dyjákovic,  Hrádku, Tasovic nebo do  Znojma. Záchranné služby, sociálního odboru, úřadu práce, lékárny a dalších služeb využívají valtrovičtí občané ve městě Znojmě.

Ve vlastnictví obce  je budova mateřské školy,obecního úřadu, knihovny, sportovního areálu, kulturního domu, hasičské zbrojnice, dále pozemek  místního hřbitova.

Obec Valtrovice  vlastní  56 ha  lesa. 73 ha polností není doposud převedeno do vlastnictví obce.

 


 

Komerční aktivity

V katastru obce působí některé firmy, které ovlivnily dnešní tvář obce. Zemědělský podnik DAN MORAVIA dosud obdělává většinu zemědělské půdy, dále v obci podnikají ještě dvě zemědělské firmy. Je zde obchod se smíšeným zbožím Jednota Moravský Krumlov a Pohostinství v budově kulturního domu, výkupna ovoce a zeleniny p. Sirukové. Ubytovací kapacity v obci nejsou zatím žádné.

 


 

Pracovní příležitosti

Pracovní příležitost mají občané v obci v oblasti zemědělství nebo dojíždějí za prací do 15 km vzdáleného Znojma

Nadále přetrvává v obci problém nezaměstnanosti, který se zatím nepodařilo uspokojivě vyřešit. Obec se snaží snižovat nezaměstnanost alespoň tím, že přes léto zaměstnává dva až čtyři zaměstnance na veřejně prospěšné práce.

 


 

Doprava

Obcí prochází silnice II/408 ve vlastnictví Správy a údržby silnic Krajského úřadu JMK . V letošním roce bude úsek této silnice procházející obcí, rekonstruován. Dopravní obslužnost zajišťuje Břežanská dopravní společnost a.s. Autobusy jezdí do blízkého Znojma 8 x denně v pracovní dny. Frekvence dopravní obslužnosti je dostačující.

Díky rozvoji cykloturistiky projíždí obcí značné množství cyklistů. Pohostinství s letní terasou nabízí turistům a dalším příchozím příjemné posezení.

 


 

Plynofikace

Velkou investicí byla plynofikace obce  v letech 1997-98. Na tento systém vytápění se připojila většina domácností. V roce 2008 a 2009 byla movitá část rozvodného plynárenského zařízení převedena do vlastnictví společnosti JMP Net.s.r.o.

 


 

Vodovod

Vodovod  byl vybudován v roce 1990. Roku 2001 byl přenechán bezplatně do vlastnictví zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko- první část,  a v roce 2005 byla předána tomuto zájmovému sdružení druhá část.

 


 

Veřejné osvětlení a rozhlas

V roce 2005 byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu. Do budoucnosti obecní rozhlas  vyžaduje  zkvalitnění provozu a obec zřejmě využije použití bezdrátového připojení.

 


 

Územní plán

Územní plán obce  byl schválen zastupitelstvem obce dne 4. 6. 2004

Ve změně číslo 2 územního plánu obce  Valtrovice dochází k rozšíření zastavitelného území, mimo zastavěné území obce,  v lokalitě navazující na stávající zemědělský areál firmy Dan Moravia.  Návrh plochy bude akceptovat veškeré stávající limity využití území a ostatní omezení vyplývající z platné územně plánovací dokumentace obce Valtrovice.

 


 

Výstavba kanalizačního řadu

V souvislosti se snahou o rozvoj bytové výstavby vyvstává problém odkanalizování obce.  Vzhledem k finanční náročnosti celé akce si obec nechala zpracovat projektovou dokumentaci i s čistírnou odpadních vod. Celá stavba bude realizována v dalším období- dle finančních možností obce s přispěním dotačních prostředků. Důležitým  předpokladem získání dotace je podíl, který musí obec zajistit ze svých prostředků.

 


 

Bytová výstavba

Probíhá výstavba rodinných domů v lokalitě za hřištěm. Dále obec vyčlenila pozemky , dle územního plánu, k výstavbě pro individuální výstavbu dalších rodinných domů v lokalitě za mateřskou školou.

 


 

Oprava místních komunikací  a chodníků

Komunikace  a chodníky byly v obci již převážně opraveny, další opravy by měly probíhat postupně podle tohoto, jak dovolí finanční situace obce.

 


 

Krajina v okolí obce

Krajina v okolí obce je intenzivně zemědělsky obdělávána, takže kompaktní zeleň se v ní vyskytuje jen sporadicky. Přesto v především listnatých lesích, vzdálenějších od obce, žije mnoho zvěře, která dotváří celkový ráz okolní krajiny. Snahou obce je proto jednak ochrana a revitalizace existující zeleně a nezastavěné krajiny a zároveň systematické zakládání nových zelených ploch. Zajištění revitalizace původních dřevin na návsi u kostela. Podnikání kroků k ochraně mezí a remízků v krajině a aktuálně inventarizovat veřejnou zeleň v zastavěném území obce.

Občané jsou zapojeni do tříděného sběru odpadu. Do budoucna bychom chtěli ve spolupráci s místními spolky likvidovat černé skládky  v katastru obce.

 


 

Celkový vzhled obce

Snažíme se o zlepšení celkového vzhledu obce. Pravidelně jsou udržovány trávníky v obci. Probíhá nová výsadba stromů a keřů. K tomuto účelu obec zaměstnává sezonní pracovníky. Veřejná prostranství byla vyčištěna a dále jsou udržována.

 


 

Finanční zdroje

Roční rozpočet obce se pohybuje okolo 4 mil korun.Největší část příjmů tvoří příjmy z daní , a to především DPH, daně z nemovitostí a daně z příjmů ze závislé činnosti.

Dále dotační prostředky z EU, Programu rozvoje venkova, Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Součástí realizovaných dílčích projektů je časový harmonogram, který musí být s dosaženými finančními prostředky v souladu.

Odkazy

logo PP

BLOND1

banner klesti

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy

Zajímavé odkazy

logo PP

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy