Telefon +420 515 275 171

Email urad@valtrovice.cz

Vyhledávání

1. Charakteristika obce

1.1 Identifikační údaje obce

Oficiální název: Obec Valtrovice

Sídlo Obecního úřadu: Valtrovice 7, 671 28

IČ : 00637653

Obec s pověřeným obecním úřadem: Znojmo

Obec s rozšířenou působností: Znojmo

Okres (NUTS 4): Znojmo

Kraj (NUTS3): Jihomoravský kraj Katastrální plocha (ha): 774

K 31.12.2021 počet občanů 413

Nadmořská výška (m n.m.): 192 m.n.m.

Zeměpisné souřadnice:

48° 48΄ 24˝  s. š.

16° 13΄ 19˝ v. d.

 

1.2 Znak obce

znak

Červeno-zeleně polcený štít. Vpravo stříbrný vztyčený kosíř vedle přivrácené vztyčené stříbrné radlice, pod nimi střídavě tři stříbrné a tři černé vodorovné pruhy. Vlevo zlatý stonek vinné révy se dvěma listy a dvěma červenými hrozny, obtočený kolem stříbrné vinné tyče vrcholící křížkem.

 

 

 

 

 

 

vlajka1.3 Vlajka obce

List tvoří pět svislých pruhů, červený, bílý, zelený, bílý a černý v poměru 1:1:2:1:1. Uprostřed zeleného listu žlutý stonek vinné révy se dvěma listy a dvěma červenými hrozny, obtočený kolem bílé vinné tyče vrcholící křížkem.

Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Nejpozději od konce 18. století užívali valtrovičtí vlastní, tzv. znakovou obecní pečeť s vinařskými a zemědělskými motivy. Nejzajímavější z nich je figura, popsaná jako ,,vinná tyč“, doplněná kosířem a radlicí (srov.: F. Dvorský, VM-Jaroslavský okres, Brno 1905, s. 15 a 16).

Pečetní znamení převzal i tvůrce obecních symbolů a to Miroslav J. V. Pavlů tvůrce nových Valtrovických obecních  symbolů,  menší  úpravy  doznaly  figury  kosíře  a  radlice. V návrhu znaku jsou tyto symboly položeny do červeno-zeleně polceného štítu. Zatímco červená byla převzata z erbu Althannů, zelená symbolizuje vinařský a zemědělský charakter vesnice. V pravé polovině štítu je připomenut též rod pánů z Kunštátu, za jehož, byť kratičké vlády došlo k dlouhodobému připojení Valtrovice k Jaroslavicím (erbovní barvy stříbrná a černá). Vinařství akcentuje réva s hrozny a listy, obtočená kolem vinné tyče ze staré obecní pečeti (v křížku na jejím vrcholu lze spatřovat skrytý atribut sv. Jana Křtitele). Z návrhu znaku vychází také připojený návrh obecní vlajky.

 

1.4 Poloha obce

Obec Valtrovice leží v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji a je tvořena jedním katastrálním územím. Nachází se cca 14 km jihovýchodně od města Znojma a sousedí na východě s obcí Křídlůvky, na jihu s obcí Slup, na západě s obcemi Strachotice a Krhovice a na severu s obcí Borotice. Jižní hranici katastru tvoří tok řeky Dyje, který lemují lužní lesy. Obec leží v jižní části katastru, na říční terase nad nivou řeky Dyje v nadmořské výšce 191 – 194 m.n.m. Obcí prochází silnice II. třídy 408 Brandlín – Jemnice – Hodonice – Hevlín. Po severní hranici katastrálního území prochází celostátní neelektrifikovaná jednokolejná dráha č. 246 Znojmo – Břeclav, zastávka v obci není. Nejbližší zastávka je v obci Hodonice nebo Božice. Podél severního okraje zastavěné části obce vede zavlažovací kanál Krhovice - Hevlín. Střední část katastru vytváří terasa řeky Dyje, charakteristická plochým reliéfem, je zcela zemědělsky využívaná, s realizovanými závlahami a odvodněním. Dominuje zemědělská velkovýroba, pěstování obilovin, sadařství a vinařství. Bloky orné půdy lemují pruhy větrolamů. Na katastru jsou dva areály zemědělské výroby a lokalita vinných sklepů, která je využívána k rekreačním účelům. Ve vzdálenosti cca. 3 km severně od obce se nachází menší osada rodinných domků ,,Formoza“.

 

poloha

 

1.5 Historie obce 

Obec Valtrovice vznikla v nepamětných dobách. Nejstaršími známými obyvateli Valtrovic a celého Podyjí byli Osové (několik staletí př. Kr). Zatlačili je Qadové a  Markomani (roku 160 po Kr.) vedeni králem Marobudem. Tito byli později (roku 450 po Kr.) zatlačeni Attilou. Po odchodu Markomanů prošli zdejšími kraji lidé vedení Rupierem (457), východní Gothové (488) z Langobardi (527), germánského původu.

V 6. stol po Kr. byly zdejší kraje osídleny Slovany poplatnými od roku 805 Karlu Velikému. V letech 863 byli tito pokřtěni od apoštolů Cyrila a Metoděje. Slované stavěli si stálá a pevná sídla. Vystavěli i Valtrovice.

Že jsou Valtrovice i okolní vsi slovanského původu dokazují právě názvy těchto vsí, končící na – ice. Valtrovice se jmenovaly dříve „Valtrubice“ za husitských válek zanikly sousední osady Petrovice a Moskovice (asi roku 1422), jež dnes připomínají názvy valtrovických polí petrovická a moskovická pustina. Je však pravděpodobnější, že tyto vsi zanikly již dříve.

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1243, kdy v prosinci tohoto roku byla vrácena obec Walterouich králem Václavem I. zvláštní listinou farářovi Vilímovi od svatého Michala ve Znojmě (nynější jezuitský kostel). Ale už roku 1307 biskup olomoucký Jan potvrzuje kostel Valtrovický a jeho patronátní právo jeptiškám kounickým. Roku 1537 prodal císař  Ferdinand   I.  Valtrovice  se  všemi  statky  českému  vicekancléři  Jiřímu  Žabkovi       z Limberku, který je dal zapsat roku 1542 majiteli z Jaroslavic, Vilému Kunovi z Kunštátu. Kolem roku 1560 zde nastoupilo učení Luterovo. Roku 1573 nastoupil do opatství Šebestián Freytag z Čepiroh. Roku 1597 se zde usadil pastor. Po bitvě na Bílé hoře bylo zde luteránství zakázáno. Pro nedostatek kněží, byla valtrovická fara bez faráře. Roku 1633 byly Valtrovice odkázány do Jaroslavic, roku 1665 do Hrádku.

Až do roku 1781 byli obyvatelé Valtrovic nevolníky Jaroslavic a panstvu z Jaroslavic robotovali až do roku 1848. Od tohoto roku náležely Valtrovice k okresnímu úřadu, později Okresnímu soudu v Jaroslavicích a k Okresnímu hejtmanství ve Znojmě. Po první světové válce byly Valtrovice 17. prosince 1918 obsazeny českým vojskem v počtu 60 mužů, které přišlo od Slupu. Roku 1938 byly Valtrovice dle Mnichovské dohody obsazeny fašistickým hitlerovským vojskem a byly od zbytku země odtrženy až do května 1945, kdy byla obec osvobozena.

Byly zde spolky jako hasičský, vojenských vysloužilců, pěvecký, potravní, pojišťovací na hovězí dobytek, Raiffeisenka, včelařský s knihovnou a různým včelařským náčiním.

Roku 1748 byla zřízena ve Valtrovicích škola. Byla dvojtřídní, německá. Roku 1901 bylo 125 dětí, které navštěvovaly školu. Roku 1788 byly Křídlůvky odkázány na školu ve Valtrovicích, místo Hrádku. Roku 1832 byla zřízena škola v Křidlůvkách. Roku 1873 také vznikla školní knihovna, která měla 230 svazků.

(kapitola 1.5. Historie obce byla popsána podle záznamů uvedených v kronice Obce Valtrovice, které zapsal p. Josef Kubíček, ředitel místní národní školy a dále bylo čerpáno      z knihy Vlastivěda moravská: Jaroslavský okres. 1 vyd. Brno: GARN, 2009, str. 122-129, ISBN 978-80-86347-73-8, autor Vácslav František Peřinka).

 

1.6 Kulturní památky

kostel

Farní kostel je zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Na hlavním oltáři je obraz, který maloval znojemský malíř Josef Winterhalter. Tento umělec vyzdobil svými obrazy celou řadu dalších kostelů na Jižní Moravě. Stáří Valtrovického farního kostela není známo, ale klenutí presbytáře je z doby pozdní gotiky, takže farní kostel je hodně starý. Úplně opraven byl roku 1847. V roce 2013 prošel kostel rozsáhlou rekonstrukcí a v tomto roce se stal vítězem krajské soutěže o nejlépe opravenou kulturní památkou Jihomoravského kraje v kategorii velkých staveb.

 

kostel

 

fara

Dnešní fara byla založena 4. března 1748 hraběnkou Marií z Althana, rozenou Pignatelli. Roku 1620 Valtrovice neměly faráře a v roce 1633 byly Valtrovice odkázány na Jaroslavice. Roku 1665 byly dále odkázány Valtrovice na Hrádek. Kdy přesně budova byla vystavěna nelze zjistit, ale dá se předpokládat, že vznikla roku 1748.

 

fara

 

kříž

Na okraji obce u silnice II. třídy na hranolovém soklu s profilovanou obdélnou vpadlinou na přední straně ukončený vyloženou profilovanou římsou dosedá samotný kříž s kubickou patkou a silně rustikalizovaným Korpusem. Tělo Krista má ruce prohnuté do tvaru Y, hlava mírně pootočená k pravému rameni. Nad hlavou drobná modelace (vinařké nože). Kříž se soklem zpevněnou železnou sponou. Materiál: kámen.

 

kriz

 

1.7 Objekty památkově hodnotné

kaplička

Z historie kapličky se nám do dnešních dnů nic nedochovalo. Máme k dispozici pouze pověst, kterou vyprávěl p. profesor Krátký, římsko katolický kněz. Kdysi dávno zapíjeli koupi dobytka ve Valtrovické hospodě dva zdejší sedláci a řezník z Micmanic. Po důkladném zapíjení řezník upadl do bezvědomí. Dva jeho přátelé či společníci si mysleli, že je mrtvý tak ho nesli na nosítkách domů do Micmanic. Cestou k Dyji odpočívali a ať už zimou, nebo čím řezník se probral, a protože byl člověk zbožný, tak jako poděkování za z mrtvých vstání nechal postavit na tom místě dřevěný kříž. Prý tam stál léta a až po jedné z četných povodní byl kříž zničen. Po létech z veřejné sbírky farníků z Valtrovic a Jaroslavic na tom místě byla postavena kaplička, která stojí dodnes a byla by škoda, kdyby v budoucnu nevěděl nikdo, kde se vzala a proč tam stojí.

 

kaplicka

 

stará chalupa

Na návsi se nachází chalupa s datovaným stářím cca 250 let.

 

chalupa

 

2. Sociálně ekonomická analýza

Analytická část hodnotí vývoj a stav jednotlivých význačných ekonomických, kulturněhistorických, společenských, ekologických a dalších ukazatelů a jevů a na základě rozboru těchto ukazatelů odhaluje příčiny a důsledky jejich vývoje. Jedná se o stěžejní výchozí část každého rozvojového dokumentu, na jejímž základě jsou definovány hlavní rozvojové priority obce.

 

2.1 Obyvatelstvo

demografický vývoj

V  roce 1880 žilo ve 101 domech 514 obyvatel z toho 511 němců a 3 češi, v roce 1900V  roce 1880 žilo ve 101 domech 514 obyvatel z toho 511 němců a 3 češi, v roce 1900ve 111 domech 560 obyvatel a to 557 němců a 3 češi, v roce 1921 ve 121 domech 557obyvatel a to 536 němců a 12 čechů, jiné národnosti 9, v roce 1930 ve 144 domech 607obyvatel z toho 598 němců, 6 čechů, jiné národnosti 3 v roce 1950 v 82 domech 296 obyvatel. V současnosti žije v obci ve 133 domech 434 obyvatel. (čerpáno: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 – 1960)

Z přiloženého grafu je vidět, že až na malé výkyvy v počtu obyvatel obce se daří udržet příznivý stav obyvatelstva, kdy nedochází k vylidňování obce. Z čehož lze usuzovat, že v obci se daří vytvářet vhodné podmínky pro život na venkově a obec tak získává na své atraktivnosti.

 

pocet obyvatel

 

složení obyvatelstva

Dle stavu obyvatelstva k 31.12.2014 žilo v obci 435 obyvatel.

 • dospělí 342, z toho muži 171, ženy 171
 • děti 15-18 let 18, z toho chlapci 6, dívky 12
 • děti do 15 let 74, z toho chlapci 41, dívky 33
 • děti 6-7 let 9
 • děti do 3 let 27

slozeni

 

věková struktura

Dle posledního sčítání lidu bylo věkové složení v obci ke dni 26.3.2011 následující:Dle posledního sčítání lidu bylo věkové složení v obci ke dni 26.3.2011 následující:

 • dětí a mládeže do 19 let žilo v obci 100 (26% obyvatel obce)
 • obyvatel v produktivním věku 20-59 let žilo v obci 225 (59% obyvatel obce)
 • seniorů nad 60 let žilo v obci 56 (15% obyvatel obce)

vekova

Z údajů Českého statistického úřadů, které byly zjištěny při sčítání lidu v roce 2011 je z grafu vidět věková struktura obyvatelstva obce, průměrný věk byl 36,6 let. Největší skupina obyvatel je tvořena občany v produktivním věku, následovaná skupinou dětí a mládeže. Nejmenší skupina je tvořena seniory. Z dalších dat zjištěných při sčítání a to především u skupiny obyvatel ve věku 50 – 59 let v počtu 59 obyvatel lze predikovat, že demografický vývoj bude kopírovat celorepublikový stav, kdy bude posílena skupina obyvatel v seniorském věku. Úkolem volených přestavitelů obce je ve střednědobém horizontu připravit vhodné podmínky pro život v obci, aby nedocházelo k odlivu mladé generace ze socioekonomických důvodů.

 

vzdělání

Podle výsledku Sčítání obyvatelstva 2011 dosáhlo ve Valtrovicích mezi obyvateli staršími 15 a více let nejvíce středoškolského vzdělání bez maturity 153 (40%). Dále následovalo základní včetně neukončeného 93 (24%) u tohoto výsledku musíme zohlednit skutečnost, že v 15 letech u obyvatel není dokončeno vzdělávání. Úplného středního s maturitou uvedlo 40 respondentů (10%). Vysokoškolského vzdělání dosáhli 4 obyvatelé (1%). Pouze základní vzdělání nebo bez vzdělání jsou 2 (0,5%). Toto rozložení vzdělanostní struktury reflektuje zejména hlavní hospodářské zaměření obce z minulosti na zemědělskou výrobu a není v obcích podobného typu ničím neobvyklým.

 

vzdelani 

 

složení obyvatelstva podle národnosti

Z údajů zjištěných při sčítání lidu v roce 2011, uvádíme následující výsledky, bez uvedení národnosti odpovědělo 118 (31%) občanů, českou národnost uvedlo 175 (46%),

moravskou 62 (16%), slovenskou 7 (2%).

 

složení obyvatelstva podle náboženské víry

Výsledky, které byly zjištěny při sčítání, neumožňují kvalifikovaně posoudit náboženské vyznání obyvatel pro vysoký počet odpovědí „neuvedeno“ 208 (téměř 55%). Mezi věřícími, kteří se hlásí k některé církvi či náboženské společnosti, je dominantní podíl obyvatel římskokatolického vyznání 38 tj. (10%).

 

spolkový život

V obci aktivně působí Sbor dobrovolných hasičů Valtrovice, Klub žen, Myslivecké sdružení Větrolam, Sportovní klub Dynamo.

 

2.2 Hospodářská činnost

Podle údajů z registru ekonomických subjektů má v obci sídlo 56 podnikatelských subjektů, mezi nimiž je 1 státní organizace, 1 školská příspěvková organizace, 1 honební společenstvo, 1 církevní subjekt, 1 akciová společnost, 3 obchodní společnosti, 40 živnostníků, 3 zemědělští podnikatelé, 2 svobodná povolání.

Z pohledu počtu pracovníků jde především o mikropodniky, ve kterých převážně pracuje do 10 zaměstnanců. Největšími zaměstnavateli v obci je společnost Dan-Moravia Agrar a.s. a Petr Jelének. Zbývající ekonomické subjekty vykonávají svou činnost bez zaměstnanců (většinou jako samostatní živnostníci).

 

zemědělství

Podle statistických údajů z katastru nemovitostí je z celkové výměry katastru 774 hektarů více než 579 hektarů (75% rozlohy) evidováno jako orná půda, dalších více než 101 hektarů (13% rozlohy) tvoří lesní půda, ostatní plocha tvoří 54 hektarů (7% rozlohy), trvalé travní porosty 9,8 hektarů (1,3% výměry). Vodní plocha zaujímá v katastrálním území 9,3 hektarů (1,2% rozlohy), vinice 6,8 hektarů (0,88 % rozlohy), zahrady 4,6 hektarů (0,6% rozlohy).

 

lesnictví

Lesní porosty tvoří zhruba 13% plochy katastru obce Valtrovice a jsou to pozemky především určené k plnění funkce lesa (PUPFL). Jedná se o lesy hospodářské a lesy zvláštního určení (především větrolamy). Obec má v majetku lesní pozemky o celkové výměře 64,17 ha. Právo hospodařit v obecním lese vykonává obec svými vlastními (případně smluvně zajištěnými) pracovníky a to pod dohledem odborného lesního hospodáře. Dřevinná skladba lesních porostů je smíšená. Nejčastěji je ve zdejších lesích vidět olše, jasany, akáty, duby.

 

trh práce

Podle nové oficiální metodiky se míra registrované nezaměstnanosti na úrovni ČR, krajů a okresů počítá na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. Za nezaměstnané osoby se považuji tzv. dosažitelní uchazeči. Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidování nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku, pro přijeti zaměstnání.

Z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2013 dosáhla 8,94 %. Proti konci roku 2012 byl zaznamenán nárůst podílu nezaměstnaných, a to o 0,79 procentního bodu. Okres Znojmo je zařazen mezi hospodářsky slabé okresy České republiky. Navíc je v okrese Znojmo dlouhodobě zaznamenávána nadprůměrně vysoká míra nezaměstnanosti. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu na konci roku 2013 dosahoval v okrese Znojmo 11,39Z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2013 dosáhla 8,94 %. Proti konci roku 2012 byl zaznamenán nárůst podílu nezaměstnaných, a to o 0,79 procentního bodu. Okres Znojmo je zařazen mezi hospodářsky slabé okresy České republiky. Navíc je v okrese Znojmo dlouhodobě zaznamenávána nadprůměrně vysoká míra nezaměstnanosti. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu na konci roku 2013 dosahoval v okrese Znojmo 11,39%. V okrese bylo evidováno 8  882 uchazečů o zaměstnání. Registrovaná míra nezaměstnanosti v obci Valtrovice se pohybuje okolo 18%.

 

2.3 Infrastruktura

Technická infrastruktura

zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována vodou z vlastního zdroje, situovaného na západním okraji řešeného území, v blízkosti řeky Dyje. V prameništi jsou dvě studny pro obec. V jejich bezprostřední blízkosti se nachází další dvě studny, které slouží k zásobování zemědělského areálu na katastrálním území obce Strachotice. Zdroje mají vyhlášeno pásmo hygienické ochrany. Stavba vodovodu proběhla v roce 1990. Roku 2001 byl přenechán bezplatně do vlastnictví Zájmového sdružení obcí vodovody a kanalizace Znojemsko – první část a v roce 2005 byla předána tomuto zájmovému sdružení druhá část.

V současné době je v přípravě změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje SV Božice a SV Znojmo. Tato změna spočívá ve vybudování nového výtlačného řádu v k.ú. Božice pro SV Božice a v budoucím možném připojení SV Božice na SV Znojmo. Tímto záměrem by došlo k napojení obce Valtrovice na SV Znojmo.

 

kanalizace a čištění odpadních vod

V letošním roce (2015) byla dokončená výstavba splaškové kanalizace v celkové délce 2 003 m (DN 250), tlakové stoky 3 168 m (DN 100), hlavní čerpací stanice a pomocné  čerpací stanice. Splaškové vody jsou odváděny na ČOV v obci Jaroslavice. Dále se v obci nachází starší dešťová kanalizace.

 

rozvody elektrické energie

Obec Valtrovice je zásobena elektrickou energií z venkovního vedení vysokého napětí VN 22 kV, z kterých vedou odbočky k jednotlivým trafostanicím v obci. Na území katastru je v současné době evidováno celkem 7 trafostaničních stanic. Rozvodná síť NN pro vlastní zásobování jednotlivých odběratelů v obci elektrickou energií prošla v minulých letech rekonstrukcí a je i pro dnešní potřeby obce a všech jejích místních částí plně dostačující. Do budoucna budou realizovány pouze jednotlivé přípojky k novým místům spotřeby (např. z důvodu nové výstavby RD…) od přípojných uzlů na vybudované základní technické infrastruktuře.

 

plynofikace a vytápění

Výstavba plynofikace v obci Valtrovice probíhala v letech 1997- 98. VTL plynovod je veden severně od obce a jižně od zemědělské farmy a lokality vinných sklepů. V blízkosti zemědělského areálu je umístěna regulační stanice s přípojkou pro obec. Obec je plynofikována v celém rozsahu, kromě lokality ,,Formoza“. V roce 2008 a 2009 byla movitá část rozvodného plynárenského zařízení převedena do vlastnictví společnosti JMP Net s.r.o.

 

veřejné osvětlení, veřejný rozhlas

V obci Valtrovice i v její místní části je vystavěno veřejné osvětlení. Při rekonstrukci rozvodné sítě NN v předešlých letech došlo k výměně světelných bodů umístěných na rozvodných sloupech elektrické energie.

V obci Valtrovice i v lokalitě ,,Formoza“ je zaveden bezdrátový veřejný rozhlas, který je využíván ke zveřejňování informací z činnosti obce a je důležitým prvkem integrovaného záchranného systému.

 

internet, další sítě

Můžeme konstatovat, že prakticky celé území obce Valtrovice i její místní část je pokryto bezdrátovou sítí pro přístup k internetu. Hlavní vysílací bod WiFi sítě je umístěn na stavbě  vodojemu.  V současné  době   v obci   působí   dva  poskytovatelé  WiFi   připojení   k internetu. V obci je rozvedena páteřní síť telefonních linek a to i v místní části. Dále části obce prochází dálkový sdělovací kabel.

 

Dopravní infrastruktura

silniční doprava

a) silnice II třídy

Obcí prochází silnice II/408 Brandlín – Jemnice – Hodonice – Hevlín, která je ve vlastnictví Správy a údržby silnic Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Silnice II/408 prochází obcí ve směru severozápad – jihovýchod a je základní dopravní trasou, procházející po levém břehu řeky Dyje a Krhovicko – Hevlínského kanálu.

b) místní komunikace

V historické části obce na návsi je místní komunikace vedena jako okruh podél fasád domů a usedlostí. Místní komunikace na západní okraji obce se připojuje na silnici II/408 pod ostrým úhlem ve dvou bodech. Severním směrem vychází z návsi místní komunikace, která křižuje silnici II/408 a dopravně obsluhuje dva zemědělské areály severně od obce, historický areál vinných sklepů a obydlenou místní část ,,Formozu“. Jižním směrem je vedena místní komunikace, která na konci zástavby přechází do kategorie účelových komunikací, je to historická trasa vedená brodem přes řeku Dyji do Slupi.

c) doprava v klidu

Kapacitní parkovací plochy jsou vybudovány před obecními byty. Další místa pro stání osobních vozidel se nacházejí před obecním úřadem, kulturním domem. Parkování osobních vozidel v obci je dále umožněno v profilech místních komunikací. Individuální plochy pro parkování a odstavování vozidel včetně garáží se nacházejí převážně na soukromých pozemcích.

d) cyklodoprava

Územím obce neprochází žádné turistické trasy, avšak díky rozvoji cykloturistiky je zaznamenán větší pohyb cyklistů, kteří projíždějí obcí.

e) komunikace pro pěší

V centru obce a částečně podél silnice II. a III. třídy jsou vybudovány chodníky. V místech, kde nejsou chodníky vybudovány, je k pohybu chodců využíván okraj silnice - jedná se, ale o komunikace s minimálním provozem. Převážná část místních komunikací umožňuje bezpečný pohyb chodců.

 

železniční doprava

Po severní hranici katastrálního území prochází celostátní neelektrifikovaná jednokolejná dráha č. 246 Znojmo – Břeclav. Obec Valtrovice není napojena na železniční síť. Nejbližší stanice ČD je v obci Hodonice nebo Božice, nejbližší nádraží se nachází ve Znojmě.

 

letecká doprava

Na území obce Valtrovice se v minulosti nacházelo polní letiště, využívané především pro potřeby zemědělství. Do dnešní doby nebylo letiště zachováno.

 

Dopravní obslužnost

Pravidelnou linkovou autobusovou dopravu v obci zajišťuje v rámci IDS JMK dopravce Břežanská dopravní společnost na lince:

729 821 Božice – Velký Karlov – Dyjákovice – Tasovice – Znojmo a zpět.

V pracovní dny jsou Valtrovice obsluhovány denně celkem 30 spoji- 15 z Valtrovic odjíždí a 15 do Valtrovic přijíždí. O víkendech je to celkem 11 autobusových spojů. V sobotu a neděli z Valtrovice odjíždí 6 spojů a 5 spojů přijíždí. Časová dostupnost města Znojma (17km) je hromadnou dopravou cca 25min, individuální automobilovou dopravou cca 15 min. Obec se v současné době podílí příspěvkem ve výši 50,- Kč na jednoho obyvatele na financování systému IDS JMK.

 

2.4 Občanská vybavenost

bydlení a výstavba

V obci je evidováno 135 čísel popisných. Z celkového počtu všech domů je 7 chalup a chat. Rekreačně jsou využívány také některé stavby, které se nacházejí v zahrádkářské koloniiV obci je evidováno 135 čísel popisných. Z celkového počtu všech domů je 7 chalup a chat. Rekreačně jsou využívány také některé stavby, které se nacházejí v zahrádkářské kolonii,, U Sklepů“ kdy jejich majitelé bydlí trvale mimo Valtrovice. V obci se nachází 11 bytových domů. Obec má ve svém vlastnictví 2 bytové domy s celkovým počtem 7 bytů, které jsou obsazené. V obecních bytech je vybíráno regulované nájemné. Ze strany obce je uvažováno o výstavbě nových bytů pro sociálně slabé občany - tato výstavba je ovšem vázána na získání dotační podpory.

Obec Valtrovice v současné době nabízí na prodej poslední stavební parcelu v lokalitě v ulici ,,Za Hřištěm“. Rovněž dochází k výstavbě i na pozemcích soukromých vlastníků. V územním plánu obce Valtrovice je vyčleněno pět rozvojových ploch o rozloze cca 6 ha určených k obytné zástavbě.

 

školství

Obec Valtrovice zřizuje mateřskou školu.Obec Valtrovice zřizuje mateřskou školu. 

Mateřská škola Valtrovice

Mateřská škola v letech 2013 – 2014 prošla rekonstrukcí a to nákladem 640.000 Kč. Rekonstrukce byla provedena za přispění dotace z Jihomoravského kraje. Školka je provozována jako jednotřídní s maximální kapacitou 24 dětí. Za budovou mateřské školy je školní zahrada s travnatou plochou a herními prvky a pískovištěm. Roční příspěvek z  rozpočtu obce je poskytován ve výši cca 330.000 Kč.Mateřská škola v letech 2013 – 2014 prošla rekonstrukcí a to nákladem 640.000 Kč. Rekonstrukce byla provedena za přispění dotace z Jihomoravského kraje. Školka je provozována jako jednotřídní s maximální kapacitou 24 dětí. Za budovou mateřské školy je školní zahrada s travnatou plochou a herními prvky a pískovištěm. Roční příspěvek z  rozpočtu obce je poskytován ve výši cca 330.000 Kč.

Základní škola

Do školy dojíždějí děti do Dyjákovic, Hrádku, Tasovic nebo do Znojma.

 

zdravotnictví

Občané z obce využívají služby poskytované zdravotním zařízením v obci Hodonice, případně ve městě Znojmě. V případech nutnosti akutního ošetření či návštěvy specializovaných lékařů využívají občané obce kompletní nabídku lékařských odborností ve Znojmě (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace) nebo v Brně (Fakultní nemocnice Brno Bohunice, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, …). 

 

kulturní vyžití

Akcí pořádaných v obci pro veřejnost je dostačující množství (více než 15 akcí ročně), ve většině případů se jedná o tradiční akce, nebo si tuto tradici postupně budují. Na přípravě a realizaci se podílí členové sdružení a spolků, místní samospráva a dobrovolníci z řad občanů obce. Mezi tradiční kulturně - společenské akce v obci patří:

 • hasičský ples
 • hasičský ples
 • masopust
 • Valtrovický košt
 • dětské zábavné odpoledne
 • stavění máje
 • lampionový průvod
 • vítání občánků
 • dětský den
 • fotbal staré gardy
 • hledání pokladu
 • krojované hody
 • setkání s důchodci
 • Valtrovické dohodky
 • rozsvěcování stromečku
 • cca 4x taneční zábavy

Účast veřejnosti je na většině akcí velmi uspokojivá. Obec vlastní a využívá prostory kulturního domu č.p. 31 se sálem, který je spojen s pohostinstvím. Dále se v kulturním domě nachází vybavená kuchyňka.

Pokud jsou pořádány venkovní kulturní či společenské akce, nejčastěji se konají na fotbalovém hřišti. Další bohatá kulturní nabídka je občanům Valtrovic k dispozici ve spádovém Znojmě, Brně či dalších městech v okolí.

 

sportovní vyžití

V obci působí fotbalový klub FC Valtrovice. Vedle budovy obecního úřadu byl v roce 2014 otevřen ,,Dům volnočasových aktivit“. Zde jsou pořádány lekce zumby, aerobiku, kalanetiky. V roce 2011 bylo v obci vybudováno dětské hřiště pro menší děti.

 

nabídka dalších služeb

V obci Valtrovice se nachází jedno pohostinství. Z dalších zastoupených služeb v obci uvádíme prodejnu potravin COOP Jednoty Moravský Krumlov.

 

2.5 Správa obce

obecní úřad a kompetence obce

Obec Valtrovice je samosprávným subjektem se základní působností. Obecní zastupitelstvo je 7 členné, obec zastupuje uvolněný starosta. V aktuálním volebním období je to pan Mgr. Luděk Lahner. Obecní úřad sídlí v budově č.p. 7, které se nachází na průtahu obcí u silnice II/408. Obecní úřad má celkem 1 zaměstnance a to účetní – referentka. Dále je zajišťována na Dohodu o provedení práce činnost knihovnice.

 

hospodaření obce

Obec Valtrovice se snaží hospodařit s vyrovnanou rozpočtovou bilancí. V posledních dvou letech měla obec schodkový rozpočet a to z důvodů výstavby kanalizace. Obec splácí jednu bezúročnou návratnou půjčku.

Účetnictví obce je zpracováváno s péčí řádného hospodáře a podléhá jak kontrole ze strany kontrolního výboru zastupitelstva obce, tak kontrolním mechanismům finanční správy a krajského úřadu. Poslední účetní audit absolvovala obec v půlce října 2015 s výsledkem bez výhrad.

Obec Valtrovice je zřizovatelem jedné školské příspěvkové organizace: Mateřská škola Valtrovice, roční příspěvek z rozpočtu obce ve výši cca 330.000,- Kč.

V obecním majetku jsou tyto nemovitosti:

 • budova obecního úřadu v budově se nachází obecní knihovna
 • budova kulturního domu, sál s pohostinstvím
 • dům volnočasových aktivit
 • hasičské zbrojnice
 • budova MŠ
 • hřbitov s budovou márnice
 • obecní les (výměra 64,17ha)
 • další pozemky v majetku obce (orná půda, trvalé travní porosty,…)

 

bezpečnost

Obec Valtrovice neprovozuje obecní policii. Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku obyvatel provádí v rámci výkonu své služby služebna Policie ČR ve Znojmě. Podle zprávy o bezpečnostní situaci zpracovanou Obvodním oddělením Policie ČR ve Znojmě za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 bylo v obci Valtrovice ze strany policie šetřeno celkem 6 trestných činů, kdy se většinou jednalo o trestné  činy majetkového  charakteru. Dále policie  v tomto období eviduje  34  přestupků  a  to  proti  majetku,  občanskému  soužití,  přestupky v dopravě a proti územní samosprávě. Obec Valtrovice má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s městem Znojmem k projednávání přestupků. Bezpečnost obce v oblasti ochrany obyvatel zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů, působící v obci, dále Hasičský záchranný sbor a další složky Integrovaného záchranného systému. Nejbližší výjezdové místo je ve Znojmě s časovou dostupností cca 15min, případně v Hrušovanech nad Jevišovkou se zhruba stejným dojezdovým časem.

Obec je vybavena místním bezdrátovým rozhlasem, který je možné využít pro rychlé předávání informací obyvatelům obce v případě živelné katastrofy či jiného krizového stavu.

 

vnější vztahy a vazby

Obec je členem Mikroregionu Dyje ve svazku pracuje celkem 6 obcí a MAS Znojemské vinařství, z.s., kde je sdruženo 43 samostatných obcí, 32 členů ze soukromého sektoru a 17 členů zastupuje neziskový sektor. Partnerské vztahy s obcemi v ČR ani v zahraničí obec neudržuje.

 

2.6 Životní prostředí

složky životního prostředí

Z pohledu kvality ovzduší je výhodou poloha obce, která leží mimo hlavní centra průmyslové výroby i relativně daleko od velkých liniových staveb a přispívá tak k samočistícím procesům i v případě klimatických podmínek se zvýšeným rizikem vzniku zvýšené koncentrace škodlivin v ovzduší.

Převládajícím krajinným elementem je v katastrálním území obce zemědělská půda, která je dělená do velmi rozměrných bloků, členěných větrolamy. Ze zemědělské půdy dominuje orná půda. Zastoupení jednotlivých kultur neodpovídá zdejšímu charakteru a morfologii krajiny. Jedinou hodnotnější  částí  je  v území  vlastní řeka  Dyje  a  přilehlý luh. Z   pohledu   geomorfologického   se    území   nachází    v systému    Karpatské    soustavy.  Z hydrogeologického je největším vodním tokem v území řeka Dyje, která má vějířovitý tvar povodí. Dyje patří mezi nejméně vodné toky na Moravě, se značně nevyrovnaným odtokem, jak během roku, tak i v delším časovém období. Odtokové poměry a povodňové ohrožení je regulováno pomocí soustavy vodních děl na této řece, z nichž největší je Vranovská přehrada. Na území katastru obce se nacházejí podzemní zdroje pitné vody, které mají vyhlášeno pásmo hygienické ochrany.

Pokud jde o oblast hlukové zátěže - intenzita hluku není měřená, není zpracovaná hluková mapa. S ohledem na zvyšující se intenzitu dopravy a to především na komunikaci II/408 lze předpokládat, že může docházet k překračování hlukových limitů.

 

ochrana životního prostředí

Na území katastru obce se nacházejí dvě vymezené evropsky významné lokality EVL Meandry Dyje a EVL Valtrovický luh. Kromě těchto území zařazených do soustavy NATURA 2000 je v území zaznamenán výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů.Na území katastru obce se nacházejí dvě vymezené evropsky významné lokality EVL Meandry Dyje a EVL Valtrovický luh. Kromě těchto území zařazených do soustavy NATURA 2000 je v území zaznamenán výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů.

 

odpadové hospodářství

Likvidaci tuhých komunálních odpadů zabezpečuje obec separovaným sběrem a odvozem směsného komunálního odpadu na řízené skládky prostřednictvím smluvního partnera firmy KJ – spol. – KJ (Jan Klíčník, Tasovice 395). Sběrné nádoby na směsný odpad jsou zpravidla ve vlastnictví jednotlivých majitelů domů, sběrné kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír, sklo, bioodpad, kovy) jsou umístěny na 3 místech v obci. Odvoz směsné části komunálního odpadu probíhá ve čtrnáctidenních intervalech, svoz tříděného odpadu plast, papír rovněž ve čtrnáctidenním intervalu, sklo v měsíčním a ostatní na výzvu dle potřeby. Jednou ročně jsou  v obci přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad, dvakrát ročně se    v obci provádí sběr nebezpečného odpadu. Obyvatelům obce byly v rámci získaných dotačních prostředků ze SFŽP ČR rozdány domácí kompostéry o objemu 900 l na biologicky rozložitelné odpady. Skládka ani kompostárna se v obci nenachází.

Celková roční produkce komunálního odpadu dosahovala v posledních letech průměrně 193 kg/osoba/rok. Poplatek za odpady činí v roce 2015 celkem 400 Kč za trvale žijícího občana Valtrovic, 400 Kč za rekreační objekt. Poplatky vybrané od občanů plně pokrývají cca. poloviční náklady na likvidaci odpadu.

 

2.7 Cestovní ruch

Cestovní ruch získává stále významnější pozici ve struktuře ekonomických aktivit v rámci sektoru služeb a dokáže produkovat poptávku v řadě dalších hospodářských odvětví. I v rámci sektoru služeb, který jako celek vykazuje vysokou dynamiku rozvoje, patří cestovní ruch k těm rychle rostoucím a je na každém územním celku, zda se mu podaří využít plně rozvojového potenciálu, který mu cestovní ruch může nabídnout.

Takový význam má rozvoj cestovního ruchu v hospodářsky slabých regionech, kde tradiční průmyslová či zemědělská výroba je v útlumu a nedokáže vygenerovat dostatečnou nabídku pracovních příležitostí. Tak by se dala charakterizovat rovněž současná situace ve Valtrovicích.

 

atraktivity cestovního ruchu

V současnosti je nabídka atraktivit cestovního ruchu v obci Valtrovice nedostačující. Jistou formou turistické nabídky jsou stávající společenské a sportovní akce (viz kapitola Občanská vybavenost), které zpravidla přilákají i návštěvníky z okolních obcí či blízkých  obcí regionu, ale neexistuje žádná skutečná aktivní turistická nabídka obce, která by dlouhodobě lákala návštěvníky. V posledních letech se v nabídce služeb začíná rozvíjet vodní turistika, kdy lze zapůjčit vybavení a následně plout po řece Dyji v úseku Znojmo – vodní  dílo Nové Mlýny. Problémem této aktivity je nízký stav vody a s tím spojené následné potíže se splavností v některých úsecích.

 

vybavenost pro cestovní ruch

Nedílnou součástí turistické nabídky je také doprovodná materiálně - technická základna, která poskytne návštěvníkům obce kvalitní zázemí. Současná situace v této oblasti je zcela nedostačující, protože v obci se nenachází žádný penzion s možností ubytování. Provozováno je pouze jedno pohostinství, ve kterém se nenabízí stravování. S absencí výše uvedeného zázemí nelze předpokládat možný ekonomický rozvoj cestovního ruchu v daném území.

Odkazy

Mobilní aplikace

Povodňový plán 

 

Krizport - chytré blondýnky 

Pálení klestí 

Czechpoint

Fire Brno 

IDS JMK 

MAS Znojemské vinařství 

Vodárenská společnost

 Jižní morava Info

znak obce Valtrovice